Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Fyzioterapie Poděbrady

Mgr. Martina Kotýnková, IČ: 11929995

Bc. Kamila Zradičková, IČ: 11950790

Riegrovo náměstí 178/3, Poděbrady

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a zpracovává následují osobní údaje:

  • identifikační údaje, tedy zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a informace o zdravotní pojišťovně

  • kontaktní údaje, tedy e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště

  • údaje o vašem zdravotním stavu, jsou-li nutné či související s využíváním našich služeb, tedy údaje zařazené do zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).


Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

  • poskytování zdravotních služeb

  • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb

  • sdělování údajů o zdravotním stavu oprávněným osobám

  • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)

  • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví


Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

  • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)


Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušným zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů.

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s přiměřeným poplatkem.

Právo požadovat opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo požadovat výmaz osobních údajů

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola "Právo vznést námitku proti zpracování") u osobních údajů, které zpracováváme pro splnění úkolu ve veřejném zájmu, a shledáme, že již žádný veřejný zájem, který by toto zpracování opravňovaly, není, nebo

ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

splnění naší právní povinnosti,

účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo

určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování - v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

popíráte přesnost osobních údajů, než bude zjištěno, jaké údaje jsou správné,

Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme),

Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole "Právo vznést námitku proti zpracování". Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme, pokud tyto údaje nepotřebujeme pro jiné účely. Toto však neplatí v případech a v rozsahu, kdy souhlas se zpracováním není právním základem pro zpracování.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší strany.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází pro splnění úkolu ve veřejném zájmu. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud nebude veřejný zájem představovat závažné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naši e-mailovou adresu info@fyzioterapie-podebrady.cz nebo kamila.zradickova@gmail.com. Rovněž nás v této věci můžete kontaktovat osobně.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem rovněž není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.